Verkoopvoorwaarden

Preambule

De FANATICX SRL, met maatschappelijke zetel te Rue de Mulhouse, 36 te 4020 Luik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0760382703, ontwikkelt de commerciële activiteit van het vervaardigen en personaliseren van technisch textiel en accessoires met de INVERSE BeNeLux licentie onder de naam “INVERSE BENELUX”.

Onder deze naam verkoopt de FANATICX SRL “sportartikelen” online of rechtstreeks (professionele B2B-klanten), dwz alle soorten uitrusting, accessoires en sportkleding voor lichamelijke gezondheid van de fabrikant Inverse (CIRO Sport). De verkoper biedt, op zijn website of live, producten aan, specifiek aangepast aan een specifieke sportdiscipline.

 1. Toepassingsgebied en definities

Scope

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de verkoper, de FANATICX SRL en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op contracten voor de verkoop van producten die rechtstreeks of online worden afgesloten via de website van de verkoper, https://inverseteamsbenelux.com

De voorwaarden die van toepassing zijn op het contract zijn die welke onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de koper wanneer de bestelling wordt geplaatst.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de nieuwe algemene voorwaarden afdwingbaar zodra ze op de hierboven genoemde website worden geplaatst, onder het tabblad “algemene voorwaarden” en op aanvraag beschikbaar voor B2B-professionele klanten.

Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden beschouwd als:

 • Product: alle materiële objecten die op de website van de verkoper zijn geplaatst en via deze aan de koper zijn verkocht. De producten die op de website worden weergegeven zijn niet-op maat gemaakte goederen, de klant heeft ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde goederen te bestellen, in de voorwaarden van het contract, evenals onder deze algemene voorwaarden;
 • Leverancier: de FANATICX SRL (hierboven weergegeven);
 • Koper: elke klant, zowel consument als professional;
 • Partijen: verkoper en koper, gezamenlijk overgenomen;
 • Klant-consument: elke natuurlijke persoon die een of meer producten verwerft voor doeleinden die elk professioneel karakter uitsluiten;
 • Klant-professional: elke persoon of onderneming die een of meer producten verwerft voor professionele of gedeeltelijk professionele doeleinden.
 1. Bestelproces

2.1. Verwachte talen en geografisch gebied

Het proces (volgens technische instructies (2.2.)) van het bestellen kan alleen in het Frans, Duits, Nederlands of Engels.

2.2. Technische instructies

De koper

Indien het een consument (individueel) is, overeenkomstig de bovenstaande definities (1.2.);

De belangrijkste stappen in het bestelproces, duidelijk weergegeven op de website van de verkoper, zijn:

 • (1) Kopen: Door op het tabblad “bestellen” te klikken, selecteert de koper het gewenste product of de gewenste producten en plaatst deze in zijn winkelwagentje;
 • (2) Valideren: Door te klikken op de “valideren” tabblad, na het uiteindelijk stoppen van de inhoud van hun winkelwagentje, de koper ziet de aankooporder die hij moet voltooien;
 • (3) Bevestigen: Door op het tabblad ‘bevestigen’ te klikken, keurt de koper de voltooide aankooporder goed en ziet u vervolgens een samenvatting van zijn bestelling.
 • (4) Betalen: Door op het tabblad Betalen te klikken, ziet de koper de verschillende weergegeven betalingsmethoden.

Als hij een professionele klant is, valideert hij de algemene verkoopvoorwaarden en zijn bestelling door betaling.

2.3. Bevestiging van verkoop

Na betaling ontvangt de consument een e-mail op het e-mailadres op de hoogte van de aankooporder.

In deze e-mail bevestigt de verkoper de ontvangst van de bestelling en vat deze samen.

2.4. Wijziging/correctie van in beslag genomen gegevens

Totdat hij zijn bestelling bevestigt (2.2.) 3) de koper heeft de mogelijkheid om de voor de bestelling van het gewenste product geregistreerde informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te corrigeren.

 1. Contractvoorwaarden

3.1. Contractsluiting

De verkoop van het product(en) is perfect zodra de koper de bevestiging van zijn bestelling heeft gemaakt (2.2.). 3)).

3.2. Recht van intrekking

De consument of professionele klant die een product online of online bestelt, heeft het recht om de verkoper te informeren dat hij de aankoop zonder boete en zonder reden afziet, binnen veertien dagen, vanaf de dag dat hij het product fysiek in bezit neemt.

De consument die besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de verkoper binnen veertien dagen per aanbevolen brief het stempel van de geldig post op de hoogte stellen.

Een consument of professionele klant die een/van de aangepaste producten bestelt, kan niet profiteren van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53.3 van de Economische Code.

Bij het bestellen wordt de consument of professional die ervoor kiest om producten te bestellen die voldoen aan de specificaties of gepersonaliseerd, door de verkoper meegedeeld dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Om hygiënische redenen kunnen maskers niet worden teruggenomen en worden ze ook als gepersonaliseerde items beschouwd.

 1. Prijs

Bij het valideren van de bestelling (2.2.) 2)), wordt de koper door de verkoper gewaarschuwd dat de validatie van de bestelling (2.2.) 3)) houdt in zijn hoofd een betalingsverplichting in.

De prijs van de gekochte producten en de leveringskosten worden duidelijk weergegeven, afzonderlijk, wanneer de bestelling wordt geplaatst, en uiterlijk tijdens de validatie en bevestiging van de bestelling. Het totaal van deze items wordt ook geboekt en wordt begrepen netto en zonder kortingen, inclusief BTW.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen voor de bestelling zijn die welke worden weergegeven wanneer het bestelproces wordt gestart.

4.1. Betalingsvoorwaarden

Na bevestiging van zijn bestelling (2.2. (3)), de koper betaalt enkel via overschrijving op de rekening CBC IBAN BE12732057340892

 1. Levering

De verkoper stemt ermee in om de verkochte producten binnen een redelijke termijn te leveren op het door de koper in de aankooporder aangegeven adres.

Levertijden zijn afhankelijk van het aantal en het type bestelde producten (al dan niet op maat) en van het afleveradres.

De door de verkoper geschatte levertijd wordt aangegeven aan de koper wanneer de bestelling wordt geplaatst en in ieder geval voordat de bestelling wordt bevestigd (2.2.). 3)).

 1. Resolutie

In geval van niet-uitvoering van de koper en na een kennisgeving die gedurende een periode van één maand niet succesvol is gebleven, onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst op te lossen, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen, die is vastgesteld op 15 van de totale prijs van de goederen, inclusief btw.

De klant-consument heeft hetzelfde recht op de verkoper, die zal worden uitgeoefend onder dezelfde voorwaarden. Als de verkoop wordt opgelost op onjuistheid van de verkoper, is de verkoper aansprakelijk voor een vergoeding die gelijkwaardig is aan die in de vorige paragraaf.

Deze afdeling is niet van toepassing in geval van overmacht als omschreven in artikel 10, waarvan de partij die het per brief gebruikt, binnen acht dagen na het optreden ervan in kennis stelt.

 1. Vordering

Onverminderd de artikelen 8 en 9 moet elke vordering met betrekking tot de naleving van het product binnen 8 dagen na de volgende dag na de levering van dit product en de overname door de koper aan de verkoper worden gemeld, rue de Mulhouse, 36 tot en met 4020 Luik.

Indien de koper niet binnen de gestelde termijn kan reageren, wordt de juiste uitvoering en naleving van de diensten en/of nevendiensten geacht te zijn vastgesteld. Er kan geen claim worden ingediend tegen de verkoper na de termijn.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de verkochte producten, ongeacht of de schade wordt veroorzaakt aan de koper of aan derden, zelfs niet gedurende de periode om een claim in te dienen.

Als gevolg hiervan is de verkoper niet aansprakelijk voor schade voor ongevallen aan personen, schade aan producten die los staan van de verkochte producten, verlies van inkomsten of enige andere schade die direct of indirect voortvloeit uit eventuele gebreken die deze producten kunnen treffen.

In het geval dat de verkoper nog steeds aansprakelijkheid ziet, zou hij alleen verplicht zijn om schadevergoeding te betalen die niet hoger kan zijn dan of gelijk is aan de verkoopprijs van het product.

 1. Wettelijke garantie

De verkoper garandeert de producten die hij verkoopt overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van de consument in geval van verkoop van consumptiegoederen.

In geval van niet-naleving van een verkocht product, gevonden binnen 2 jaar na de uitgifte van het onroerend goed, moet de koper de verkoper zo snel mogelijk op een nauwkeurige manier, per aanbevolen brief, op de hoogte stellen.

Deze garantie dekt alleen de bestaande niet-naleving op het moment van levering van de goederen. Gebreken of schade als gevolg van misbruik, zoals waterschade, oxidatie, val of schok, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.

Ook reparaties uitgevoerd door technici die niet door de verkoper zijn goedgekeurd, zullen leiden tot de annulering van de garantie.

De factuur of de leverings voucher dient als garantie en dient te worden bewaard door de consument en de originele producten.

 1. Verantwoordelijkheid en overmacht

Elke schending van de uitvoering in het hoofd van de verkoper of koper als gevolg van een geval van overmacht kan niet op geldige wijze hun aansprakelijkheid in te zetten.

Overmacht moet in het kader van deze algemene voorwaarden worden opgevat als: “elke onvoorspelbare en onoverkomelijke omstandigheden, buiten de controle van de partijen, waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn en die redelijkerwijs niet van hen kunnen worden verwacht, dat zij er rekening mee houden bij het sluiten van de overeenkomst of dat zij deze verhinderen of overwinnen, zelfs wanneer deze omstandigheden hen niet volledig onmogelijk maken. , maar alleen aanzienlijk moeilijker en duurder, de uitvoering van het contract.”

Het slachtoffer van het optreden van een omstandigheid die wordt gedefinieerd als een geval van overmacht, informeert de andere partij zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen acht dagen na het optreden van die omstandigheid, per aanbevolen brief.

In geval van overmacht behoudt de verkoper zich het recht voor om de leveringstermijn van het product te verlengen die eventueel is overeengekomen met een periode die gelijk is aan die waarin het geval van overmacht is voortgeduurd.

Indien deze feiten de uitvoering van de bestelling onder de algemene voorwaarden in gevaar kunnen brengen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de koper de betaalde prijs terug te betalen, zonder aansprakelijkheid van zijn kant.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Deze bepalingen eerbiedigen de privacy van de koper overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en andere bindende bepalingen van het Belgische recht op dit gebied.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de koper is de verkoper, SRL FANATICX.

De FANTATICX SRL is elke werkdag bereikbaar van 9 uur tot 17 uur, telefonisch op het nummer +32 4265 20 67 en op het e-mailadres info@inverseteamsbenelux.com

Persoonsgegevens (inclusief het contract) worden door de verkoper gearchiveerd voor beheerdoeleinden voor een periode van 5 jaar.

De persoonlijke gegevens die aan FANATICX SRL worden meegedeeld, worden door haar verwerkt voor het beheer van zijn klanten, waaronder in het bijzonder het beheer van de precontractuele en contractuele relaties van laatstgenoemde en de informatie daarover, alsook voor commerciële prospectiedoeleinden. (Direct marketing).

De koper kan op verzoek en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens voor commerciële exploratie (direct marketing).

Bovendien heeft de koper het recht om kosteloos de correctie te verkrijgen van gegevens van onjuiste persoonlijke aard die hem zorgen baart.

 1. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van de verkoper zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.

Niemand mag de elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of gebruiken in enige hoedanigheid, zelfs gedeeltelijk, of het nu software, visueel of geluid is.

 1. Bewijs

De partijen aanvaarden, als onderdeel van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, …).

 1. Toepasselijk en bevoegd rechtsgebied

Geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Alleen de rechtbanken van de luiken, luiken, zijn bevoegd.